seo.ai
CasesKontakt
+45 70 26 66 50Gratis SEO Gennemgang

Forretningsbetingelser

Når kunder afgiver ordre til, eller indgår aftaler med, SEO.dk ApS, herefter kaldet SEO.dk, accepteres følgende vilkår og betingelser. Nærværende betingelser bekræftes af kunden ved enhver aftales indgåelse.

Generelle betingelser:

 • Tilbud afgivet af SEO.dk gælder 30 dage fra afsendelsesdagen. Herefter bortfalder tilbuddet, hvis andet ikke er aftalt, eller der ikke er givet svar fra tilbudsmodtageren.
 • Aftalen/tilbuddet sendes via e-mail eller almindelige brevpost og bekræftes af kunden enten ved underskrift af tilbuddet, eller via E-mail med reference til tilbuddet + dato / eller ved besvarelse af tilbuds-mail. Ved bekræftelsen af tilbuddet accepterer kunden samtidigt SEO.dk’s gældende forretningsbetingelser.
 • Aftaler kan kun indgås ved fuldmægtig, det vil sige én, der enten skriftligt eller i kraft af sin stilling er berettiget til at forpligte den fuldmægtigen repræsenterer.
 • Faktura til dækning af ydelserne sendes til kunden via E-mail, hvis ikke andet aftales.
 • Indbetaling sker ved indbetaling på SEO.dk’s konto i Den Jyske Sparekasse – registreringsnummer: 9712 kontonummer.: 0002902176. Indbetalinger påføres fakturanummer.
 • Alt arbejde som ligger ud over det i tilbuddet/ydelsen aftalte, faktureres som ekstra konsulenttimer. Her faktureres til SEO.dk’s gældende timetakster og pr. påbegyndt kvarter.
 • Hvis kunden overskrider aftalte deadlines med samlet mere end 4 uger, er SEO.dk berettiget til at slutfakturere den aftalte leverance, med mindre andet er skriftligt aftalt.
 • Med mindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne 8 dage efter fakturadato.
 • Transporttid faktureres ikke, men transport afregnes efter statens takster, dog således at transport i hovedstadsområdet afregnes med fast takst – p.t. 200 kr. pr besøg.
 • Ved overskridelse af betalingsfristen, opkræves et gebyr på 100 kr., samt morarenter efter rentelovens bestemmelser, for perioden fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker.
 • Fakturering: Alle tilbud afregnes forud, med mindre andet er skriftligt aftalt. Leverancer der indeholder køb ved 3. part, f.eks. AdWords kampagner, faktureres altid forud.

§ 1 – Serviceaftaler

SEO.dk fakturerer serviceaftaler månedsvis forud. Ønsker kunden at opsige en igangværende serviceaftale, skal opsigelse ske skriftligt mindst en måned inden en ny abonnementsperiode starter. Kunder der har indgået serviceaftaler er forpligtet til at orientere SEO.dk om adresseændring, så SEO.dk altid har kundens nuværende adresse. SEO.dk forbeholder sig ret til at lukke en igangværende serviceaftale, hvis kunden har krænket forretningsbetingelserne. Opsigelsen fra kunden skal sendes skriftligt til SEO.dk af en fuldmægtig, det vil sige én, der enten skriftligt eller i kraft af sin stilling er berettiget til at forpligte den fuldmægtiges repræsenterer.

§ 2 – Begrænsninger

Leverancen indeholder forretnings-hemmeligheder, og for at beskytte disse må kunden ikke uden særskilt skriftlig aftale med SEO.dk sælge, distribuere eller skabe produkter, som er baseret helt eller delvist på SEO.dk´s produkter. SEO.dk kan ikke garantere præcis optagelse i søgemaskiner eller kataloger, da det er søgemaskinernes og katalogernes redaktører der beslutter dette, men udarbejder alt materiale i overensstemmelse med gældende retningslinier.

§ 3 – Ansvar

SEO.dk er i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, tab af goodwill, følgeskader eller indirekte tab. Tilsvarende gælder ved force majeure. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for, at tekster og indhold på kundens hjemmeside/kampagnemateriale ikke krænker andres varemærker og rettigheder eller på anden vis bryder mod dansk lovgivning.

Ethvert arbejde på kundens websted, edb og i kundens databaser sker på kundens ubegrænsede ansvar og kunden opfordres til at stille egne edb-specialister til rådighed for at assistere SEO.dk. SEO.dk er derfor uden ansvar, såfremt der ved arbejde på kundens edb-programmel sker nogen form for fejl heri, herunder for tab af data eller programmer eller for efterfølgende manglende funktionalitet i kundens edb-systemer. Ansvarsfritagelsen gælder indirekte tab og uanset om fejlen er sket på kundens eller tredjemands maskinel/programmel.

§ 4 – Reklamation

A. Mangler: Med mindre SEO.dk inden 1 måned fra leveringen af de enkelte leverancer modtager skriftlig reklamation med forklaring af den konkrete problemstilling, kan eventuelle mangler ved det leverede ikke gøres gældende.

B. Forsinkelse: SEO.dk er ikke ansvarlig for tab hos kunden som følge af forsinkelse med nogen del af SEO.dk’s leverance.

C. Generelt: SEO.dk´s leverancer er defineret i det fremsendte tilbud. SEO.dk er ikke forpligtet til at levere nogen ydelse ud over det, der fremgår af tilbuddet.

Såfremt der måtte være mangler ved det leverede, eller der uden at det skyldes kundens forhold indtræder forsinkelse, er SEO.dk ikke ansvarlig for kundens eller andres indirekte tab som følge heraf.

Det understreges, at SEO.dk ikke indestår for ydelser leveret af tredjemand. SEO.dk er eksempelvis ikke ansvarlig for evt. nedlæggelse af anvendte søgemaskiner, kataloger eller websteder, søgemaskinernes eller katalogernes ændringer af vurderingsalgoritmer, ændringer af kampagnetilbud i kampagnens løbetid eller andre dispositioner vedrørende søgemaskiner, kataloger eller 3. parts websteder.

§ 5 – Hemmeligholdelse

For begge parters side er det aftalt, at ingen viden man i forbindelse med samarbejdet erhverver om hinanden og hinandens produkter eller fremgangsmåder må offentliggøres eller bringes til andres kundskab.

§ 6 – Ejendomsret

Alle SEO.dk´s produkter, herunder alle tilhørende rapporter, analyser, og dokumentationer, har SEO.dk ophavsret til og forbeholder sig alle rettigheder til produkterne, som er omfattet af de aftalte leverancer. SEO.dk’s udarbejdede analyser, rapporter eller dele heraf må ikke distribueres, kopieres (herunder reproduceres i elektronisk form), oversættes eller på anden måde reproduceres i nogen som helst form. SEO.dk forbeholder sig ret til alle rettigheder hertil.

§ 7 – Anerkendelse

Kunden anerkender at have gennemlæst nærværende forretningsbetingelser og erklærer sig indforstået med at være underlagt de deri indeholdte betingelser og vilkår. Kunden erklærer sig ligeledes indforstået med, at forretningsbetingelserne og den begrænsede reklamationsret er fuldstændige og endegyldige aftaledokumenter mellem parterne, samt at de erstatter alle forslag eller tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler mellem parterne, samt den kommunikation mellem parterne, som vedrører indholdet i forretningsbetingelserne.

§ 8 – Overdragelse

Ved eventuelt salg af SEO.dk accepterer kunden at SEO.dk kan overdrage abonnementer til 3. part uden kundens samtykke.

§ 9 – Ophør

Forretningsbetingelserne er gældende under hele samarbejdets bestående og i 2 år efter samarbejdet er ophørt.

§ 10 – Tvister

Forretningsbetingelserne er underlagt dansk ret og tvister afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

§ 11 – Ændring af forretningsbetingelserne

SEO.dk forbeholder sig ret til at ændre forretningsbetingelserne, produktindhold og priser. Ved ændring af priser vil berørte kunder blive informeret pr. e-mail inden næste abonnementsperiode.

SEO.DK ApS

Diplomvej 381, 2.

2800 Kongens Lyngby

Telefon: +45 70 26 66 50

E-mail: [email protected]

CVR: 32442080

Om os Cases Ressourcer Kontakt +45 70 26 66 50 Log in Gratis SEO Gennemgang
👍 Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev

Gratis SEO Gennemgang

Få 100% uforpligtende sparring på jeres SEO-strategi med en af SEO.DK’s konsulenter.
Ja tak - Bestil nu

Gratis SEO Gennemgang

Gratis SEO Gennemgang

Få 100% uforpligtende sparring på jeres SEO-strategi med en af SEO.DK’s konsulenter.
Ja tak - Bestil nu